Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób będących Kontrahentami (Klientami) Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:

Administratorem danych osobowych Klienta Administratora jest:

Business Flow IT Sp. z o.o.
z/s ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
nr KRS 0000775707
adres e-mail biuro@bflow.pl

 1. Celem zbierania i przetwarzania danych jest świadczenie na rzecz Klienta usług w zakresie analizy przedwdrożeniowej oraz wdrożenia projektów/systemów IT, w szczególności aplikacji HR, księgowych, kadrowych, logistycznych, dotyczących kontrolingu, administrowanie domeną Klienta, pomoc w bieżącej obsłudze aplikacji, szkolenie Klienta. W powyższym zakresie dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  W sytuacji, gdy Klient (użytkownik) korzysta z systemu/aplikacji przy użyciu urządzeń przenośnych, mogą zastać pozyskane dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z systemu.
  Zbierane są również informacje związane bezpośrednio z przeglądaniem zawartości systemu, w szczególności numer IP komputera, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości systemu i nie są to informacje służące do bezpośredniej identyfikacji użytkowników, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania z systemu przez Klienta.
  Dane zbierane są również w celach: marketingowych i reklamowych oraz informacji handlowych, kierowania do Klientów ofert marketingowych dotyczących innych produktów lub usług Administratora, w tym zakresie dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Dane Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom sprawującym obsługę informatyczną, księgową, prawną Administratora oraz obsługę domeny, na której ten system jest zarejestrowany.
  Dane Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym działalność płatniczą w celu dokonywania płatności elektronicznych, jak również w celu ewentualnych zwrotów na rzecz Klienta.
  Ponadto dane Klienta mogą zostać udostępnione organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną przez Administratora usługą.
 5. Administrator informuje, że Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wykonania czynności związanych z wykonaniem usługi przez Administratora.
 8. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach: marketingowych i reklamowych oraz informacji handlowych, kierowania do Klienta ofert marketingowych dotyczących innych produktów lub usług Administratora, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych są następujące:
  Business Flow IT Sp. z o.o.
  z/s ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
  nr KRS 0000775707
  adres e-mail biuro@bflow.pl
 10. W oparciu o dane osobowe podane przez Klienta Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas!